Podstawa dobrowolnej składki chorobowej w 2016 roku

Każda osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność bądź osoby z nią współpracujące podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, mogą na swój wniosek przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

W dniu 29 grudnia 2015 roku pojawił się istotny komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) ogłasza się, że kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 10 137,50 zł.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, które:

  • wykonujące pracę nakładczą,

  • wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,

  • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,

  • wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

  • duchowni,

  • sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (nianie).

Dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego uprawnia ubezpieczonego do korzystania ze świadczeń tj.:

  • zasiłek chorobowy

  • świadczenie rehabilitacyjne

  • zasiłek macierzyński

  • zasiłek opiekuńczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *