Odsetki od nieterminowego przekazania składek do OFE

Odsetki od nieterminowego przekazania składek do OFE

Odsetki należne od ZUS otwartym funduszom emerytalnym oblicza się według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów, rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc […]

druk Z-15 nadal funkcjonuje

druk Z-15 nadal funkcjonuje

Pomimo wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich, nadal funkcjonuje druk ZUS Z-15. Druk ten jest niezbędnym dokumentem do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, bez względu na to w jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki. Wniosek ten nadal zawiera informacje podane przez pracownika, które są niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku […]

Członek rady nadzorczej w Płatniku

Członek rady nadzorczej w Płatniku

W związku ze zmianą przepisów dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym członków rady nadzorczych sprawujących tę funkcję odpłatnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla tej grupy ubezpieczonych przewidział zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia, używanych przy zgłaszaniu do ubezpieczeń i rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Od 1 stycznia 2015 r. wg ZUS obowiązują kody: 2240 – członek […]

Zmiany w Programie Płatnik

Zmiany w Programie Płatnik

Od 2 kwietnia 2016 roku w programie Płatnik jest dostępny nowy formularz ZUS DRA. Program został wzbogacony o możliwość rozliczenia w raporcie ZUS RSA z nowym kodem świadczenia lub przerwy – 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Poza tym w formularzu zostały powiększone pola, aby umożliwić rozliczenie dużych kwot składek. Dzięki temu […]

Podstawa dobrowolnej składki chorobowej w 2016 roku

Podstawa dobrowolnej składki chorobowej w 2016 roku

Każda osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność bądź osoby z nią współpracujące podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, mogą na swój wniosek przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W dniu 29 grudnia 2015 roku pojawił się istotny komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 […]

Zmiana wysokości zasiłku w czasie urlopu rodzicielskiego

Zmiana wysokości zasiłku w czasie urlopu rodzicielskiego

W związku z wprowadzoną nowelizacją przepisów od 2 stycznia 2016 r. wydłużono urlop rodzicielski poprzez zlikwidowanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W przypadku urodzenia jednego dziecka zasiłek macierzyński za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego może być wypłacany w wysokości 100% jego podstawy wymiaru. Po upływie wymienionego okresu zasiłek macierzyński za […]

Zmiany dla płatników składek w 2015 roku

Zmiany dla płatników składek w 2015 roku

Wprowadzone zostają nowe ułatwienia dla płatników składek od 1 stycznia 2015 roku. Ułatwienia te wynikają z wejścia w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1), której przepisy wprowadzają zmiany m. in. do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2). W związku z tym nie ma obowiązku od 1 stycznia 2015 roku: sprawdzania w terminie do 30 kwietnia […]

wolne dni od pracy w 2016 roku

wolne dni od pracy w 2016 roku

W 2016 roku mamy 13 dni wolnych od pracy, z czego 9 wypadają w dni powszednie. Poniżej przedstawiamy wolne dni w 2016 roku: Data Nazwa święta / wydarzenia 1 stycznia  (piątek) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki 6 stycznia  (Środa) Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 27 marca  (niedziela) Wielkanoc 28 marca  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny 1 maja  (niedziela) […]